Целева помощ за семействата на деца до 14-годишна възраст при обявяване на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка:

Съгласно писмо на Министерството на труда и социалната политика – публикуваме на ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА ДО 14 ГОДИШНА ВЪСРАСТ, условията, документите  и изискванията за получаването й:

Изисквания:
1. единият или и двамата работещи родители, или родител, отглеждащ сам
дете, не може да работи дистанционно и няма възможност да използва
платен отпуск;
2. ако е останал без работа, но няма право на обезщетение за безработица
или то е по-малко от средномесечния доход (изисква се задължителна
регистрация в дирекция „Бюро по труда“);
3. ако е самоосигуряващ се и не може да упражнява занятието си поради
въведените ограничения;
4. не трябва да получава обезщетение за отглеждане на дете до 1 година;
5. не трябва да получава обезщетение за бременност и раждане;
6. децата да не са настанени извън семейството по Закона за закрила на
детето;
7. ако децата се обучават синхронно от разстояние в електронна среда или не
посещават детски ясли, градини и предучилищни групи поради
въведените ограничения;
8. средномесечният доход на член от семейството за предходния месец
трябва да е по-нисък или равен на минималната работна заплата;
9. помощта се отпуска и на семейства на роднини и/или близки и приемни
семейства, в които има настанени деца по Закона за закрила на детето;
Размер на помощта:
1. за семейства с едно дете е до размера на месечната минимална работна
заплата, определена за страната (610 лв. за 2020 г.).
2. за семейства с две и повече деца е до 150 на сто от размера на месечната
минимална работна заплата, определена за страната (915 лв. за 2020 г.).
Когато броят на работните дни, през които децата не посещават детски ясли
и детски градини, както и ако се обучават синхронно от разстояние, е до 5 –
помощта се изплаща в размер на 25 на сто от пълния, а ако работните дни са от 6
до 10 – 50 на сто.
Необходими документи:
1. Заявление-декларация по образец, към което се прилага:
– документ за брутните доходи, получени в месеца, предхождащ месеца
на подаване на заявлението-декларация – за самоосигуряващите се лица;
– служебна бележка от работодателя (приложен примерен образец) – за
трудово заетите лица;
– декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна
информация;
Полезно:
Заявлението може да бъде подадено лично, като се прилага лична карта (за
справка); чрез лицензиран пощенски оператор, като заявлението декларация
следва да е в оригинал; по електронен път с квалифициран електронен подпис.
Заявлението с приложените към него документи може да бъде подадено и чрез
извънредно въведения електронен адрес: ao@asp.government.bg.
Образецът на заявление-декларация за отпускане на месечна целева по чл.
16б от ППЗСП и на примерния образец на служебна бележка от работодател са
публикувани на електронната страница на АСП:
– раздел «Социални помощи», подраздел «Документи»;
– рубрика «Коронавирус COVID-19“, Инструкция за ползване на
електронни административни услуги в условия на извънредно положение, част
„Видове административни услуги, които могат да бъдат заявени чрез
алтернативните канали“, заявление под № 26.

За silvi

администратор на сайт sounkozlevo.org
Публикувано в Новини. Постоянна връзка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *