Хуманитарни познания

Описание: Вникване в нравствената и вероучителна същност на религиите. Обучението по има за цел да даде на учениците фундаментални знания, чрез които да се мотивира потребност от проява на нравствено поведение чрез: – приобщаване на младото поколение към нравствените ценности; – създаване добра основа у учениците за по-нататъшни задълбочени философски, културологични и духовни занимания; – запознаване с идеите на други религии: юдаизъм и ислям; – формиране на религиозна толерантност, уважение към човешката личност и любов към хората; – насочване на учениците към адекватно ориентиране в многообразния социален и религиозен живот и развиване на способности.
Изисквания: В тази степен учениците трябва да разширят и затвърдят знанията си, както и да добият представа за световните религии – юдаизъм, будизъм, ислям. Това ще даде възможност на учениците да разберат социалните измерения на християнството и на другите религии, за да прилагат в обществения живот историко-философските и религиозно-нравствените си знания.
Продължителност на учебния час: 40 мин.,

Възраст от 5 до 6 клас,

Брой часове: 32 на Година
Начална дата: 2/6/2019, Крайна дата: 6/15/2019
Брой ученици в група: 13,

Тематична подобласт: Хуманитарни познания,

Тип: Дейност по интереси, Дата на публикуване: 1/21/2019

Ръководител: Галя Янчева