„Хуманитарни познания за християнските ценности и традиции”

Описание: Учениците ще се обучават индивидуално и групово, с цел изграждане, осъзнаване и запазване на християнските ценности.Формиране на християнски добродетели и развиване на умения за тяхното предаване.
Изисквания:
Продължителност на учебния час: 45 мин.,

Възраст от 8 до 11 клас, Брой часове: 32 на Година
Начална дата: 2/28/2019, Крайна дата: 6/28/2019
Брой ученици в група: 12,

Тематична подобласт: Хуманитарни познания,

Тип: Дейност по интереси, Дата на публикуване: 2/25/2019

Ръководител: Недялка Радева