Футбол – Млад футболист

Описание: Главната ни задача е развиване и укрепване на здравето на децата, възпитание в дух на спортсменство и работа в екип. По време на тренировките основно се набляга на техническите похвати с топка, координацията на движенията и на правилното бягане, както и на някои основни технически похвати. Наша задача е да изграждаме футболни навици при най – младите ни играчи чрез използване на модерни футболни упражнения.
Изисквания:
Продължителност на учебния час: 40 мин.,

Възраст от 5 до 7 клас, Брой часове: 36 на Година
Начална дата: 2/6/2019, Крайна дата: 6/15/2019
Брой ученици в група: 20,

Тематична подобласт: Колективни спортове,

Тип: Дейност по интереси, Дата на публикуване: 1/21/2019

Ръководител: Билян Лешков