Уч. настоятелство

УСТАВ НА УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО „ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ”

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  

Наименование

Чл.1. Наименованието на сдружението е “Училищно настотелство „Цанко Церковски” и ще бъде посочвано на български език и на еквивалента му на латиница в официалните документи, печата и други символи и знаци, както и в кореспонденцията му.

Седалище и адрес на управление Чл.2. Седалището и адресът на управление на НАСТОЯТЕЛСТВОТО е село Никола Козлево, ул. „Гроздан Узунов”  №5.

 

Срок Чл.3. Дейността на НАСТОЯТЕЛСТВОТО не се ограничава със срок.

IІ.СТАТУТ И ЦЕЛИ

 

Статут Чл.4./1/ “Училищно настотелство „Цанко Церковски”, наричано за краткост НАСТОЯТЕЛСТВОТО, е доброволно сдружение на физически и юридически лица с нестопанска цел, в съответствие с разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и настоящия устав.

/2/ НАСТОЯТЕЛСТВОТО може да членува в регионални, национални и международни  организации с подобни цели.

Цели Чл.5. Целите на НАСТОЯТЕЛСТВОТО са:

1.     Обединяване усилията на учителите, родителите, обществеността, държавни и общински органи и други организации за подпомагане развитието на учебното и възпитателното дело в СОУ „Цанко Бакалов Церковски”,  село Никола Козлево; 2.     Допълнително материално обезпечаване на учебния процес;

3.     Да работи за приобщаването на младите хора към ценностите на гражданското общество;

4.     Да подпомага и насърчава инициативи в областта на образованието, интеграцията на различните социални и етнически групи в обществото, закрилата на децата;

5.     Съдействие при организиране свободното време на учениците

6.     Стимулиране и подпомагане на ученици с изявени дарби, специфични умения, както и на деца със специални нужди.

Средства за постигане на целите Чл.6. НАСТОЯТЕЛСТВОТО осъществява посочените в чл.5 цели чрез следните средства:

·        Обсъжда и прави предложения пред съответните органи за перспективно развитие на СОУ „Цанко Бакалов Церковски”, за решаване на текущи проблеми в дейността на училището;

·        Подпомага учебното заведение за възстановяване и увеличаване на училищното имущество, ефективно стопанисване и целесъобразно използване;

·        Подпомага изграждането и поддържането на материално-техническата база;

·        Съдейства при организиране на ученическото хранене, транспорт и други битови условия за учениците и учителите;

·        Съдейства при създаването и реализирането на възпитателно-образователни програми;

·        Съдейства при организиране на свободно избираемата подготовка, на извънкласните и извънучилищните форми на работа с учениците;

·        Организиране и провеждане на съвместни инициативи с органи на държавната и местна власт и нестопански организации;

·        Работа с рискови групи, деца в неравностойно положение, ученици с изявени дарби, специфични умения, както и на деца със специални нужди;

·        Сътрудничество и обмяна на опит със сродни организации;

·        Разработване на проекти  по национални програми и европейски фондове.

 

Определяне на дейността Чл.7. НАСТОЯТЕЛСТВОТО е организация за осъществяване на дейност в обществена полза по смисъла на ЗЮЛНЦ.

Чл.8. НАСТОЯТЕЛСТВОТО се вписва в Централния регистър при Министерство на правосъдието.

ІІІ.ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И ИМУЩЕСТВО   Предмет на дейност Чл.9. /1/ За постигане на целите си НАСТОЯТЕЛСТВОТО осъществява следната дейност:

·         Набиране на средства от дарения и членски внос;

·         Управление на предоставени средства от държавата, общините, български и международни организации;

·         Управление на собственото имущество;

·         Издаване на информационни материали, литература, публикации;

·         Изработване на авторски материали за популяризиране дейността на училището;

·         Предоставяне на услуги .

/2/Извършването на стопанска дейност от НАСТОЯТЕЛСТВОТО се подчинява на нормите на българското законодателство за съответния вид дейност.

/3/При прекратяване на членството по някоя от причините, посочени в устава, направените от съответния член имуществени вноски /дарения, членски внос и др. подобни/ остават в полза на НАСТОЯТЕЛСТВОТО, като се използват за постигане на целите му. При ликвидация имуществените отношения се уреждат съгласно разпоредбите на чл.43 и чл.44 от ЗЮЛНЦ.

Имущество Чл.10. НАСТОЯТЕЛСТВОТО използва придобитото имущество за постигане на посочените в чл.5 цели. Чл.11. НАСТОЯТЕЛСТВОТО не разпределя печалба.

Чл.12. Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане от НАСТОЯТЕЛСТВОТО се извършва по обявен ред и правила за всяко отделно мероприятие, организирано от НАСТОЯТЕЛСТВОТО. Общите критерии за подпомагане се вписват в Централния регистър при Министерство на правосъдието.

Чл.13. НАСТОЯТЕЛСТВОТО не може да изразходва имуществото си в полза на:

А/лица от състава на управителните органи на НАСТОЯТЕЛСТВОТО, техните съпрузи и роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия-до четвърта степен или по сватовство – до втора степен включително;

Б/лица, били в състава на управителните му органи до 2 години преди датата на вземане на решението;

В/юридически лица, финансирали НАСТОЯТЕЛСТВОТО до 3 години преди датата на вземане на решението;

Г/юридически лица, в които лицата от б.”А” и “Б” са управители или могат да влияят на вземането на решения,

освен ако решението за подпомагане на изброените в б.”А”-“Г” лица е взето от Общото събрание с мнозинство 2/3 от всички негови членове.

Чл.14. НАСТОЯТЕЛСТВОТО не може да сключва възмездни сделки с лицата по чл.13, б.”А” и “Г”, освен ако сделките са в очевидна полза на НАСТОЯТЕЛСТВОТО или са сключени при общи условия, обявени публично.

Чл.15. Не се счита за подпомагане и за възмездна сделка получаването на възнаграждения и заплати от лицата по чл.13 и чл.14 за участието им дейността на НАСТОЯТЕЛСТВОТО. В тези случаи не е налице конфликт на интереси и ограниченията на чл.13 и чл.14 не се прилагат. ІV. ЧЛЕНСТВО Общи условия за членство

Чл.16. Член на НАСТОЯТЕЛСТВОТО може да бъде всяко дееспособно физическо или юридическо лице, което приема устава. Юридическите лица трябва да представят копие от решението за съдебната си регистрация и решение на органа си на управление за членство в НАСТОЯТЕЛСТВОТО.

Чл.17. Членството в НАСТОЯТЕЛСТВОТО се придобива след приемане от Управителния съвет. Кандидатът подава писмена молба до УС и писмена декларация, че приема устава. УС е длъжен да разгледа молбата на първото си заседание след постъпването й.

Чл.18. Кандидат за член, чиято молба е отхвърлена от УС, има право да я внесе за разглеждане от Общото събрание. Ако отказът на УС бъде отменен, кандидатът се счита за приет от деня на решението на Общото събрание.

 

Права и задължения на членовете

Чл.19.Всеки член на НАСТОЯТЕЛСТВОТО има право:

1.На един глас в Общото събрание;

2.Да участва активно в работата и управлението на НАСТОЯТЕЛСТВОТО;

3.Да избира и да бъде избиран в органите на НАСТОЯТЕЛСТВОТО;

4.Да иска обяснение от органите на управление за изпълнение на приети решения, да получава пълна информация за дейността на НАСТОЯТЕЛСТВОТО и достъп до документацията му,

5.Да иска отмяна на незаконни, противоуставни и неправилни решения и действия на органи на НАСТОЯТЕЛСТВОТО, както и да предлага проекти за решения.

Чл.20. Всеки член на НАСТОЯТЕЛСТВОТО е длъжен:

1.Да спазва устава и да изпълнява решенията на управителните органи;

2.Да плаща определения членски внос, в определените от УС размери и срокове;

3.Да съдейства активно в работата на НАСТОЯТЕЛСТВОТО СДРУЖЕНИЕТО за постигане на целите му, да предоставя опит и информация за извършваната от него дейност, свързана с функциите на НАСТОЯТЕЛСТВОТО;

4.Да пази престижа и доброто име на НАСТОЯТЕЛСТВОТО.

Чл.21. Членът не отговаря лично за задълженията на НАСТОЯТЕЛСТВОТО.

Чл.22. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими. Изпълнението им може да бъде предоставено на друго лице само в предвидените в Устава случаи.

Прекратяване на членство Чл.23.Членството в НАСТОЯТЕЛСТВОТО се прекратява при:

1.Напускане по собствено желание след подаване на молба до УС ;

2.Изключване;

3.Смърт – за физическите лица;

4.Прекратяване  /обявяване в ликвидация или несъстоятелност/ – за юридическите лица;

5.Прекратяване на на НАСТОЯТЕЛСТВОТО.

Чл.24. /1/ Член на НАСТОЯТЕЛСТВОТО може да бъде изключен с решение на Управителния съвет, взето, когато:

1.Не е платил членския си внос в 30 – дневен срок след писмено уведомление от Управителния съвет, в случай, че УС приеме решение за дължимостта на членски внос;

2.Не е изпълнил задължения, произтичащи от устава, от решения на Общото събрание или на УС;

3.С действия или бездействия уронва престижа на НАСТОЯТЕЛСТВОТО и пречи за постигане на целите му.

/2/ Решението за изключване подлежи на обжалване пред Общото събрание в 7-дневен срок от уведомяването на изключения.

V. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ Чл.25.Органи на управление на НАСТОЯТЕЛСТВОТО са:

1.Общото събрание на членовете /ОС/;

2.Управителният съвет /УС/;

3.Председателят;

4. Контролната комисия /КК/.

Общо събрание Чл.26. /1/ Общото събрание е върховен орган на НАСТОЯТЕЛСТВОТО и се състои от всички негови членове.

/2/ ОС има следните правомощия:

1.Приема, изменя и допълва устава;

2.Избира членовете на УС и ги освобождава в предвидените в устава случаи;

3.Избира и освобождава председателя на НАСТОЯТЕЛСТВОТО;

4.Приема и изключва  членове на НАСТОЯТЕЛСТВОТО в предвидените в устава случаи;

5.Взима решения за реорганизация, откриване на клонове или прекратяване дейността на НАСТОЯТЕЛСТВОТО;

6.Отменя незаконните, противоуставните и неправилните решения на другите органи на управление;

7.Приема бюджета на НАСТОЯТЕЛСТВОТО;

8. Приема основни насоки и програма за дейността на НАСТОЯТЕЛСТВОТО;

9.Приема отчета на УС ;

10. Избира Контролен съвет /КС/;

11. Решава и други въпроси, свързани с дейността.

/3/ Решенията на ОС са задължителни за другите органи на НАСТОЯТЕЛСТВОТО.

Свикване на общото събрание Чл.27. /1/  ОС се свиква от УС на редовно заседание най- малко един път годишно.

/2/ Извънредни заседания на ОС могат да се свикват по искане на :

1.Управителния съвет;

2.Председателя;

3. Една трета от членовете;

4.Съда, ако по искане на 1/3 от членовете Управителният съвет не отправи покана за заседание на ОС в едномесечен срок.

Чл.28. ОС се свиква чрез поставяне на писмено обявление в сградата, където се намира управлението на НАСТОЯТЕЛСТВОТО  и чрез писмена покана до всичките й членове.

Чл.29.Поканата трябва да съдържа датата, часа, мястото и дневния ред на заседанието и по чия инициатива се свиква ОС.

Кворум и гласуване Чл.30. /1/ Общото събрание се счита за законно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на НАСТОЯТЕЛСТВОТО.

/2/ Когато липсва кворум, ОС се отлага с един час при същия дневен ред и се счита за законно независимо от броя на присъстващите членове.

Чл.31. /1/ Решенията на ОС се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите членове, но за изменение на устава, за прекратяване на НАСТОЯТЕЛСТВОТО и за сливането му с друго е необходимо мнозинство две трети от присъстващите.

/2/ Общото събрание не може да взима решения по въпроси, които не са предварително вписани в дневния ред и надлежно оповестени.

Чл.32. Едно лице може да представлява не повече от трима членове на ОС въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

Чл.33.Никой член няма право да гласува при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговия съпруг, неговите низходящи и възходящи, както и роднините му по съребрена линия-до четвърта степен и по сватовство -до втора степен. Това ограничение се прилага и за юридическите лица, в които членът на ОС е управител или може да влияе на взимането на решения.

Управителен съвет Чл.34./1/ Управителният съвет е изпълнителен орган на НАСТОЯТЕЛСТВОТО и се избира от ОС за срок от пет години;

/2/УС се състои от  пет члена и включва в състава си председателя;

/3/ УС има следните правомощия:

1.Организира и следи за изпълнение решенията на ОС;

2.Приема основни насоки и програма за дейността на НАСТОЯТЕЛСТВОТО;

3.Взима решения за разпореждане с имуществото на НАСТОЯТЕЛСТВОТО;

4.Взима решения за дължимостта, вида, размера и сроковете за внасяне на членския внос;

5.Приема кандидатурите на нови членове;

6.Подготвя годишна програма за дейността на НАСТОЯТЕЛСТВОТО;

7.Подготвя годишен отчет за дейността на НАСТОЯТЕЛСТВОТО и го внася за одобрение в Общото събрание;

8.Непосредствено осъществява и направлява  финансирането на мероприятията на НАСТОЯТЕЛСТВОТО, както и използването на парични и предметни дарения в съответствие с решенията на ОС, волята на дарителите /завещателите/ и целите на НАСТОЯТЕЛСТВОТО при спазване на действащото законодателство;

9.Подготвя и свиква заседания на ОС, като внася за разглеждане и решаване  постъпилите предложения;

10.Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на НАСТОЯТЕЛСТВОТО;

11.Създава и поддържа връзките на НАСТОЯТЕЛСТВОТО с други подобни организации и с обществеността;

12.Изпълнява и други функции с оглед постигане целите на НАСТОЯТЕЛСТВОТО.

Чл.30. /1/ Заседанията на УС се свикват с писмена покана най-малко 3 дни преди заседанието:

– по решение на председателя ;

– по искане на всеки от членовете му. В този случай, ако председателят не свика заседание на УС в седмичен срок, всеки един от членовете му може да го свика.

/2/УС сам определя дневния ред на заседанията си;

/3/ Заседанието е законно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на УС;

/4/ Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща получаване на информация за самоличността му и участието му при обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието;

/5/ Решенията на УС се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите членове;

/6/УС може да вземе решение и без провеждане на заседание, ако протоколът от взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на УС.

Представителна власт

Чл.36. Председателят представлява Настоятелството пред държавните органи, органите на местно самоуправление, обществените организации и други юридически и физически лица.

 

 

Председател

Чл.37. Председателят оглавява Управителния съвет и представлява него и НАСТОЯТЕЛСТВОТО пред институциите и обществото.

Той се избира от Общото събрание за срок от пет години.

Председателят е член на УС.

/2/ Председателят има следните правомощия:

1.Свиква заседанията на УС ;

2.Координира работата на УС;

3.Подписва всички финансови документи;

4.Извършва и други дейности, възложени му от ОС и УС.

Предсрочно освобождаване на член на Управителния съвет

Чл.38.Всеки член на УС може да бъде освободен преди изтичане на мандата му с решение на ОС, ако:

1.важни съображения, свързани с дейността на НАСТОЯТЕЛСТВОТО, наложат това;

2.възникнат законови пречки за участието му в УС;

3.системно не изпълнява задълженията си, произтичащи от настоящия устав или извърши закононарушения или други дейности, уронващи престижа на НАСТОЯТЕЛСТВОТО;

4.при подаване на оставка пред УС.

Контролен съвет

Чл.39 /1/ Контролният съвет се състои от председател и двама членове, избрани от общото събрание със срок пет години;

/2/ Контролният съвет следи за стопанисването на имуществото на настоятелството и контролира счетоводната му отчетност;

/3/ Контролният съвет дава становище по годишния отчет и баланса на настоятелството,  проекта за годишния бюджет, ефективността на инвестирането на средствата за настоятелството;

/4/ Контролният съвет изисква ревизии, инвентаризации и проверки по документите на настоятелството.

 

VІ.ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ВОДЕНЕ НА КНИГИ

     

      Чл.40. НАСТОЯТЕЛСТВОТО води книги за протоколи от заседанията на ОС и на УС . Лицето, изготвило протокола, удостоверява и отговаря за верността на съдържанието му.

Чл.41./1/ НАСТОЯТЕЛСТВОТО изготвя годишен доклад за дейността си, който съдържа данни относно:

–       съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;

–       размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства

–       финансовия резултат;

/2/Докладът за дейността на НАСТОЯТЕЛСТВОТО е публичен. Съобщението за неговото изготвяне, както и за времето, мястото и начина за запознаване с него се публикува в бюлетина на Централния регистър.

VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ

     

       Чл.42. /1/ Дейността на НАСТОЯТЕЛСТВОТО се прекратява при:

1.Решение на ОС, взето с мнозинство две трети от присъстващите членове;

2.Решение на Окръжния съд в предвидените в ЗЮЛНЦ случаи.

/2/ След прекратяване на НАСТОЯТЕЛСТВОТО се извършва ликвидация съобразно разпоредбите на ЗЮЛНЦ и решенията на Общото събрание.

УСТАВЪТ е приет от Общото събрание на  НАСТОЯТЕЛСТВОТО на 16. 03. 2010 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ: Рефат Талиб

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *