Утвърден план-прием 1-4 клас за 2019-2010 учебна година

З А П О В Е Д

№ 1446-400/20.03.2019 г.

 

На основание чл. 258, ал.1 от ЗПУО, във връзка с чл. 44, ал.1 съгласно

чл. 41, ал.1 и чл. 42 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба

№ 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование,

в предвид анализ на броя на учениците в населеното място и становище

на Обществения съвет

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:

 

Следния училищен план-прием за учебната 2019/2020 година в

СУ „Цанко Бакалов Церковски” с.Никола Козлево.

І. План-прием в І клас – 1 /една/ паралелка с 22 ученици.

План-прием в V клас – 1 /една/ паралелка с 26 ученици.

ІІ. Целодневна организация на учебния ден се предвижда за учениците от І до VІІ клас.

Заповедта да бъде публикувана на интернет страницата на училището.

 

Катилиян Костадинов:    /п/

Директор на СУ „Цанко Б.Церковски”