Утвърден план-прием за 2019-2020 година на завършилите основно образование