Указания за организиране и провеждане на присъствено обучение и дейности в институции в системата на предучилищното и училищното образование