Креативна Работилница

logo_es                              logo-bg-right

Проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1″ по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 – 2020 г.

Проектът “Твоят час”

Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 “РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1”

 

 

 

„ Изложба на мартеници”
На 28.02.2017г. в СУ „Цанко Б.Церковски”с.Никола Козлево се проведе изложба по проекта „Твоят час” с ученици от 2 до 4 клас,които са включени в група „Креативна работилница”.Изложбата е на тема „Мартеници”. На изложбата присъстваха г-жа Хриска Делева-Заместник директор на училището,учители от начален етап и родители . На изложбата бяха представени ръчно изработени традиционни мартеници от учениците .Мартеницата е символ на мир и любов,на здраве и щастие. Изложбата допринесе за обогатяване на познанията за традиционната ръчно изработена мартеница и развитие на естетически усет.