Стратегия

Стратегия за развитие на СУ “Цанко Б. Церковски” с. Никола Козлево