Стратегия

Стратегия за развитие на СУ „Цанко Б. Церковски“ с. Никола Козлево