Публикуваме заповед с датите за изпити ПК

изпитиПКв

З А П О В Е Д

№ 1761-716/14.09.2019 г.

         На основание чл. 258, ал.1 от ЗПУО и чл. 43, ал.3 от Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата за оценяване, съгласно Заповед № РД09-2151/27.08.2019 г. на Министъра на образованието и науката, във връзка с провеждане на държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация

О П Р  Е Д Е Л Я М:

  1. Дати за провеждане на държавните изпити за придобиване

степен на професионална квалификация, както следва:

  • За лица, придобили право да положат държавните изпити по

теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди учебната 2019-2020 година:

         сесия януари

         за първа, втора, трета и четвърта степен – 22.01.2020 г.

  • За лица, придобили право да положат държавните изпити по

теория на професията и специалността за придобиване на втора, трета и четвърта степен на професионална квалификация преди и през учебната 2019 – 2020 година:

  • Сесия юни-юли – 05.06.2020 г.
  • Сесия септември – 10.09.2020 г.
  1. Срокове за подаване на заявления за полагане на държавните

изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация, както следва:

  • За лица, придобили краво да положат държавните изпити по

теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди учебната 2019-2020 г.:

         сесия януари

         срок за подаване на заявления – 20.12.2019 г.

  • За лица, придобили право да положат държавните изпити по

теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди и през учебната 2019-2020 година:

  • Сесия юни-юли

А) срок за подаване на заявления за втора, трета и четвърта степен – 17.03.2020 г.

Б) срок за подаване на заявления за първа степен – 23.06.2020 г.

2.2.2 сесия септември

Срок за подаване на заявления 01.09.2020 г.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на председателя и членовете на комисията за организиране на държавните изпити за придобиване степен на професионална квалификация и се постави на общодостъпно място в училището.

 

Катилиян Костадинов:_____________

Директор на СУ „Цанко Б.Церковски”