Покана за ОБЩО събрание на родителите за избор на Обществен съвет на СУ „Цанко Б. Церковски“

%d1%88%d0%b0%d0%bf%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d1%83

 

 

 

 

До родителите

П О К А Н А

                    Уведомяваме Ви, че на 28 ноември 2016 година от 17,00 часа в СУ „Цанко Бакалов Церковски“ село Никола Козлево, ще се проведе Общо събрание на родителите за избор на Обществен съвет на СУ „Цанко Б. Церковски“.

Каним избраните на родителските срещи представители на родителите на съответните класове да вземат участие в работата на Общото събрание на родителите за избор на Обществен съвет на СУ.

Информация за правомощията на Обществения съвет можете да прочетете тук:

ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
Съгласно чл. 16, ал. 1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата Общественият съвет в училището:

1. одобрява стратегията за развитие на детската градина или училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й;

2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, както и при обсъждане на избора на ученически униформи;

3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване – за училищата, и инспектирането на детската градина или училището;

4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му – за институциите на делегиран бюджет и за частните детски градини и частните училища, които получават средства от държавния бюджет;

5. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището или детската градина;

6. съгласува училищния учебен план;

7. участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;

8. съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците;

9. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;

10. дава становище по училищния план-прием;

11. участва с представители в създаването и приемането на етичния кодекс на училищната общност;

12. участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските детски градини и училища;

13. участват с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас.

 

 

Катилиян Костадинов

Директор на СУ „Цанко Б. Церковски“ с. Никола Козлево

 

За silvi

администратор на сайт sounkozlevo.org
Публикувано в Новини. Постоянна връзка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *