Поверителност

 Поверителност:

Защита на личните данни на СУ “ЦАНКО БАКАЛОВ ЦЕРКОВСКИ” съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).