План за работата на комисията празници, училищни тържества и извънкласни дейности