План за дейностите по Иновативно училище на СУ “Цанко Б. Церковски”

Одобрявам:

Директор:…………/п/…………………..

/К. Костадинов/

И Н О В А Т И В Н О    У Ч И Л И Щ Е

                                                     „Образовани и с професия – шанс за всеки“

                                                                                            П Л А Н

НА ДЕЙНОСТИТЕ

 

Дейност Срок Отговорник
1 Сформиране, със заповед на директора,  на работен екип за изготвяне на въпросници-тестове за базова и резултативна езикова грамотност. Септеври 2018 г. Директор
2 Екипът преподаватели по български език и литература изготвя тест за базова езикова грамотност. 15 януари Н. Радева

Р. Хюсеин

Е. Генчев

3 Дигитализация на теста за базова езикова грамотност. 10 февруари
4 Провеждане на онлайн –теста за базова езикова грамотност. 20 февруари Авторите на теста и

С. Георгиева – информатик

5 Изготвяне на кратък справочник с граматически и езикови правила, размножаване и раздаване на всички учители, за да се използва в пряката им работа. 25 февруари Екипа от преподаватели по БЕЛ и А. Юсуф – информатик
6 Изготвяне на бланка и провеждане на анонимна  анкета с учители – първи етап, с единствен въпрос, но с отворен отговор, в който да  се изредят всички реализирани идеи, използвани средства, начини за организация на учебната единица и т.н,

Въпрос: Какво от моята педагогическа практика, какво работи най-добре и  дава положителен резултат в пряката ми работа с учениците?

5 март С. Георгиева

 

7 Да се покани г-н Илко Йорданов – за презентация и дискусия, във връзка с иновацията, залегнала в проекта. 10 март директор
 8 Изготвяне на бланка и да се направи проучване сред учениците, под формата на  анонимна анкет, с един въпрос и отворен отговор.

Въпрос: Кои от начините на преподаване на вашите учители, според вас, имат най-голям ефект за разбиране и запомняне на материала по дадена учебна дисциплина?

20 март С. Георгиева

Ив. Христова

 

9 Изготвяне на бланка и провеждане на анонимна  анкета с учители – втори етап, с единствен въпрос, но с отворен отговор, в който да  се изредят всички идеи, предложения за начини и средства за организация на учебната единица и т.н,

Въпрос: Моята представа за педагогическа практика, която да дава най-добър резултат в пряката ми работа с учениците?

10 април С. Георгиева

Ив. Христова

10 Обобщаване на резултатите от учителките анкети – с всички предложения, идеи и поставянето ѝ на видно място в училището. 15 април С. Георгиева

Ив. Христова

11 Да се обяви двуседмична акция – „Аз включвам минути за грамотност, докато преподавам урок по своята дисциплина.“ 20 април директор
12 Екипът преподаватели по български език и литература изготвя тест за резултантна езикова грамотност. 5 май Екипът от преподаватели по БЕЛ
13 Дигитализиране на теста 10 май
14 Провеждане на онлайн-теста 20 май Екипът от преподаватели по БЕЛ и С. Георгиева – информатик
13