Обществена поръчка с предмет – 02409-2021-0001 „Специализиран превоз на ученици и учители до СУ „Цанко Б. Церковски“ село Никола Козлево”

Обществена поръчка с предмет – 02409-2021-0001 „Специализиран превоз на ученици и учители до СУ „Цанко Церковски“ село Никола Козлево” – 2021-2022 учебна година.
Отраница на възложителя в ЦАИС ЕОП – https://app.eop.bg/organization/26135/dashboard

документация

ОбразциСУпревоз

Общ списък пътуващи

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за транспорт 2021-2022г