Национално състезание “Водата – извор на живот”

                  Регионален инспекторат по образованието град Шумен уведомява директорите, преподавателите  и учениците от областта , че съгласно Националния календар за извънкласните дейности  на МОН за учебната 2013-2014 година, от 20 до 21 март 2014 година град Бургас ще бъде домакин на Националното състезание “Водата – извор на живот” и на три съпътстващи национални конкурса със същата тема. 

                 Скъпи ученици, след като се информирате за регламента на състезанието по трите модула, уведомете класните си ръководители за желанието си за участие. При набиране на кандидати – организацията ще се оглави от избран ръководител между членовете на екипа преподаватели и ученици, които ще се включат в подготовката.

                 Подробности за регламента на състезанието:

2014 Г. НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА МУЛТИМЕДИЙНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ – ВОДАТА ИЗВОР НА ЖИВОТ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – БУРГАС
НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА
ОБЩИНА БУРГАС
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – БУРГАС
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОДК – БУРГАС

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА МУЛТИМЕДИЙНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ
“ВОДАТА – ИЗВОР НА ЖИВОТ”

С МОТО:

“ ЧИСТА ВОДА ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН СВЯТ!”

20-21 март 2014 г.

І. ЦЕЛИ: Състезанието е част от образователния модел, чиято цел е да предостави възможност на учениците за съвместна работа, обмяна на опит и идеи за опазване и използване на водите и съхраняване на природата.

ІІ. УЧАСТНИЦИ: Ученици от 6-ти до 12-ти клас, разделени в 2 възрастови групи, от всички училища, клубове, школи и извънучилищни звена от страната:

• І-ва възрастова група – 6-8 клас – участието е индивидуално или колективно до 3 /трима/ ученици

• ІІ-ра възрастова група – 9-12 клас – участието е индивидуално или колективно до 3 /трима/ ученици

Заявки за участие и мултимедийните презентации на CD или USB – флаш памет се приемат до 1 март 2014 г.

Важи датата на пощенското клеймо!

ІІІ. Общи изисквания към участниците и защита на мултимедийна презентация:

• Мултимедийните презентации трябва да представят работа по значим проблем или по проект/проекти с практически и изследователски характер;
• Участниците трябва да са усвоили знания за водата като абиотичен фактор на природната среда, като природен ресурс и среда на живот;
• Да познават екологични проблеми, касаещи чистотата на водите в България и начините за тяхното решаване;
• Да имат умения за публично представяне и защита на идеи и проекти;
• Да имат умения за естетическо и техническо оформяне на мултимедийната презентация по тематичното направление на състезанието.

Регламент: След предварителна селекция, допуснатите мултимедийни презентации се защитават пред комисия в рамките на 10 минути. След приключване на презентацията участниците отговарят на въпроси на комисията.

Критерии за оценка: Значимост на представения проблем или тема. Научно и задълбочено познаване на темата. Оригиналност и естетическо оформление на презентацията.

Класиране: І-во, ІІ-ро, ІІІ-то място.

ЗАБЕЛЕЖКА: Крайният срок за изпращане на мултимедийните презентации за предварителна селекция е не по- късно от 01.03.2014 г. на CD или USB – флаш памет.

Важи датата на пощенското клеймо!

пощенски адрес:
Общински детски комплекс,
ул: ”Райна Княгиня”11
8000 гр. Бургас

Мултимедийни презентации, пристигнали извън определения срок или по електронна поща, не се разглеждат и журират!

Информация за допуснатите до национална защита мултимедийни презентации ще бъде качена на сайта на Общински детски комплекс-Бургас: www.odk-burgas.com до 14.03.2014 г.

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЕТО МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ И НА АДРЕС: www.odk-burgas.com

ЗАБЕЛЕЖКА: ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЕТО ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ САМО ЧРЕЗ КОРЕКТНО ПОПЪЛНЕНА БЛАНКА – ПО ОБРАЗЕЦ, ИЗПРАТЕНА ЗАЕДНО С ПРЕЗЕНТАЦИЯТА ПО ПОЩА ИЛИ КУРИЕР.

Разходите по пребиваването /пътни, дневни, нощувки/ са за сметка на участниците.

2014Г. НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ВОДАТА ИЗВОР НА ЖИВОТ – РАЗДЕЛ ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО

с мото:

“ ЧИСТА ВОДА ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН СВЯТ!”
20-21 март 2014 г.

І. ЦЕЛИ: Конкурсът има за цел да поощрява и утвърждава интереса на учениците към литературата и творчеството. Да се стимулират тяхната творческа изява, любов към изкуството и личната им позиция за опазване и използване на водите и съхраняване на природата.

ІІ. УЧАСТНИЦИ: Ученици от 1-ви до 12-ти клас в 3 възрастови групи от всички училища, школи и извънучилищни звена от страната:

І-ва възр.гр. – 1-4 клас
ІІ-ра възр.гр. – 5-8 клас
III-ра възр.гр.- 9-12 клас

Регламент: Конкурсът е в два раздела:

• Поезия
• Проза /есе или разказ/.

Право на участие имат всички ученици от 1 до 12 клас. Всеки участник може да представи по едно стихотворение или едно произведение в проза. Възможно е участие и в двата раздела.
Всяка школа може да се представи с до 5 участници с по едно произведение във възрастова група и жанр.
Всяко конкурсно произведение трябва да е разпечатано в 3 екземпляра и да съдържа следната информация:

• име и фамилия на участника
• клас, училище , школа /извънучилищно звено/
• точен адрес и телефон.

Творбите да са до 2 машинописни страници.

Срок на изпращане на произведенията: 01.03.2014 г. – важи датата на пощенското клеймо.

Произведения, пристигнали извън определения срок, не се разглеждат и журират!

Резултатите ще бъдат обявени на 14.03.2014 г.

ТВОРБИТЕ СЕ ИЗПРАЩАТ НА АДРЕС:

ОДК-гр. Бургас
Ул. ”Райна Княгиня”№11
Тел./факс: 056/ 844 549, 843 643

Творби изпратени по електронна поща не се приемат!

Организаторите ще уведомят класираните автори до 18 март 2014 г., които ще присъстват на награждаването.
Наградите се получават лично или по куриер за сметка на получателя.

Информацията ще бъде качена и на сайта на Общински детски комплекс-Бургас: www.odk-burgas.com

ОДК-гр. Бургас
Ул. ”Райна Княгиня”№11
Тел./факс: 056/ 844 549, 843 643
e-mail: odk_bourgas@abv.bg

2014Г.- НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ВОДАТА ИЗВОТ НА ЖИВОТ- РАЗДЕЛ ФОТОГРАФИЯ

с мото:

“ЧИСТА ВОДА ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН СВЯТ!”
20-21 март 2014 г.

І. ЦЕЛИ: Да се даде възможност за изява на творческите заложби на децата и учениците, както и да се стимулира техният интерес към решаване на проблемите с опазване и използване на водите и съхраняване на природата. Конкурсът има за цел е да се превърне в място за обмен на знания, умения и нови идеи.

ІІ. УЧАСТНИЦИ: Ученици от 5-ти до 12-ти клас в 3 възрастови групи на всички училища, школи, клубове и извънучилищни звена от страната. Регламент: Конкурсът се провежда в две възрастови групи:

І-ва възрастова група. – ученици 5-8 клас
ІІ-ра възрастова група – ученици 9-12 клас
Всеки автор може да се представи с най-много 3 творби / серия от 3 снимки се счита за 1 творба/.

Краен срок: 01.03.2014 г. – важи датата на пощенското клеймо.

Фотографиите не се връщат.

Размерът на фотографиите трябва да формат А4 и да са отпечатани или копирани на подходяща хартия.
Всяка творба трябва да съдържа следната информация:

• Трите имена на автора
• Възраст, клас
• Училище, школа, клуб или извънучилищно звено, ръководител
• Точен адрес и телефон за контакти

ОТПЕЧАТАНИТЕ ИЛИ КОПИРАНИ ТВОРБИ, СЕ ИЗПРАЩАТ НА АДРЕС:

Общински детски комплекс
Ул. „Райна Княгиня” 11
Гр. Бургас

Снимки или сюжети публикувани в интернет няма да бъдат класирани.
Фотографии, пристигнали извън определения срок, не се разглеждат и журират!

Организаторите ще уведомят класираните автори до 14 март 2014 г., които ще присъстват на награждаването. Наградите се получават лично или по куриер за сметка на получателя.

Информацията ще бъде качена и на сайта на Общински детски комплекс- Бургас: www.odk-burgas.com

За допълнителна информация:

ОДК- Бургас
Тел./факс: 056/ 844 549, или 056/ 843 643
e-mail: odk_bourgas@abv.bg

           

2014Г. ВОДАТА ИЗВОР НА ЖИВОТ РАЗДЕЛ РИСУНКА И ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО

“ ЧИСТА ВОДА ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН СВЯТ!”

20-21 март 2014 г.

І. ЦЕЛИ: Да се даде възможност за изява на творческите заложби на децата и учениците, както и да се стимулира техният интерес към решаване на проблемите с опазване и използване на водите и съхраняване на природата. Конкурсът има за цел е да се превърне в място за обмен на знания, умения и нови идеи.

ІІ. УЧАСТНИЦИ: Ученици от 1-ви до 12-ти клас в 3 възрастови групи на всички училища, школи и извънучилищни звена от страната:

Регламент: Конкурсът се провежда в три възрастови групи:

І-ва възрастова група. – 1-4 клас
ІІ-ра възрастова група – 5-8 клас
III-ра възрастова група- 9-12 клас

Всяко училище, школа или участник,който се представя самостоятелно, може да представи най-много три рисунки и/или три приложни творби в съответната възрастова група.

Краен срок: 01.03.2014 г. – ВАЖИ ДАТАТА НА ПОЩЕНСКОТО КЛЕЙМО.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПРИСТИГНАЛИ ИЗВЪН ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРОК, НЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ И ЖУРИРАТ!

Произведенията не се връщат.

Жанров обхват: графика, акварел, живопис, приложно творчество /керамика, стъклопис и батик/.Приложните творби да са леснопреносими и подходящи за експониране върху маси.

Материали и техника: по избор

Формат на творбите без паспарту 35/50

Всяка творба трябва да съдържа следната информация:

– Трите имена на автора
– Възраст, клас
– Училище, школа, извънучилищно звено, ръководител
– Точен адрес и телефон за контакти

ТВОРБИТЕ СЕ ИЗПРАЩАТ НА АДРЕС:

ОДК-гр. Бургас
Ул. ”Райна Княгиня”№11
Тел./факс: 056/ 844 549, 843 643

Организаторите ще уведомят класираните автори до 14 март 2014 г., които ще присъстват на награждаването. Наградите се получават лично или по куриер за сметка на получателя.

Информацията ще бъде качена и на сайта на Общински детски комплекс-Бургас: www.odk-burgas.com

Заявки за участие в церемонията по награждаването се подават в срок до 18 март 2014 г. на адрес:

ОДК-гр. Бургас
Ул. ”Райна Княгиня”№11
Тел./факс: 056/ 844 549, 843 643
e-mail: odk_bourgas@abv.bg
Разноските по пребиваването са за сметка на участниците.

 

     

За silvi

администратор на сайт sounkozlevo.org
Публикувано в Нови публикации, Новини, образование, ученици, учители. Постоянна връзка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *