Клуб “Футбол”

logo_es           logo-bg-right

Проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1″ по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 – 2020 г.

Проект „Твоят час“

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1“

Група за извънкласни дейности по интереси

учител: Даниела Димова

Публична изява – Турнир по футбол “Ваканция” – 28.06.2017г.

Публична изява – Участие в областен етап на ученически игри 07.04.2017г.
Публична изява “Аз и тати спортуваме” на Международен ден на ромската общност 2017г.