Заповед и списък на имащите право на стипендия за втори учебен срок на 2018-2019 година

ЗАПОВЕД

№ 1404-358/01.03.2019 г.

На основание чл.258, ал.1 от ЗПУО , чл. 12, ал.2 от ПМС № 328/21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование и протокол № 5/27.02.2019 г. от на комисията по стипендиите, назначена със Заповед № 1074-27/26.09.2018 г.

            І. ОТПУСКАМ следните видове стипендии за 2-я срок на учебната 2018/2019 г.:

            1. Стипендии за  учениците от профилираното обучение:

            1.1 Стипендии за постигнати образователни резултати от 01.02.2019 г. до 30.06.2019 г.:

Трите имена на ученика Вид на стипендията Размер Период на изплащане
1. Фатих Ахмед Фаик месечна 40,00 лв. II-VI
2. Диян Росицов Христов месечна 40,00 лв. II-VI
3. Ангелина Кирилова Димитрова месечна 40,00 лв. II-VI
4. Мелиса Сейнурова Ахмедова месечна 40,00 лв. II-VI
5. Мирослав Минчев Сашев месечна 40,00 лв. II-VI
6. Нургюл Иксан Исмаил месечна 40,00 лв. II-VI
7. Рена Русева Радославова месечна 40,00 лв. II-VI
8. Десислава Бориславова Димитрова месечна 40,00 лв. II-VI
9. Анелия Найденова Николова месечна 40,00 лв. II-VI

            1.2 Стипендии за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането от 01.02.2019 г. до 30.06.2019 г.

Трите имена на ученика Вид на стипендията Размер Период на изплащане
1. Есра Юсуф Назиф месечна 35,00 лв. II-VI
2. Юлия Михайлова Янкова месечна 35,00 лв. II-VI
3. Пламен Маринов Атанасов месечна 35,00 лв. II-VI
4. Мелин Бейзат Сабит месечна 35,00 лв. II-VI
5. Емине Невзат Мехмед месечна 35,00 лв. II-VI
6. Назиф Исмаил Назиф месечна 35,00 лв. II-VI
7. Айрие Адем Зюлкяр месечна 35,00 лв. II-VI
8. Бирджан Ерджан Ахмед месечна 35,00 лв. II-VI
9. Джеврие Джемил Осман месечна 35,00 лв. II-VI
10. Дерия Айдън Ембие месечна 35,00 лв. II-VI
11. Джандан Джемилова Хасанова месечна 35,00 лв. II-VI
12. Ясемин Айдън Ибрям месечна 35,00 лв. II-VI
13. Бурчин Ибрахим Вели месечна 35,00 лв. II-VI

            1.3 Стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания от 01.02.2019 г. до 31.08.2019 г.

Трите имена на ученика Вид на стипендията Размер Период на изплащане
1. Дилбер Джелил Джемил месечна 35,00 лв. II-VIII
2. Серкан Вежди Сюлейман месечна 35,00 лв. II-VIII

            1.4 Стипендии за подпомагане на ученици без родител/и от 01.02.2019 г. до 31.08.2019 г.

Трите имена на ученика Вид на стипендията Размер Период на изплащане
1. Бейхан Бехчет Ашъм месечна 35,00 лв. II-VIII

            2. Стипендии за  учениците от професионалното обучение:

            2.1 Стипендии за постигнати образователни резултати от 01.02.2019 г. до 30.06.2019 г.

Трите имена на ученика Вид на стипендията Размер Период на изплащане
1. Ванеса Красимирова Горанова месечна 40,00 лв. II-VI

            2.2 Стипендии за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането от 01.02.2019 г. до 30.06.2019 г./31.05.2019 г. за XIIб клас/ :

Трите имена на ученика Вид на стипендията Размер Период на изплащане
1. Райна Атанасова Атанасова месечна 35,00 лв. II-VI
2. Гинка Иванова Георгиева месечна 35,00 лв. II-VI
3. Тургут Рейхан Юсуф месечна 35,00 лв. II-VI
4. Веселина Миткова Станкова месечна 35,00 лв. II-VI
5. Михаела Миткова Иванова месечна 35,00 лв. II-VI
6. Димитричка Тодорова Василева месечна 35,00 лв. II-VI
7. Арзу Али Себайдин месечна 35,00 лв. II-VI
8. Зюмбюл Алейдин Себайтин месечна 35,00 лв. II-VI
9. Серчин Севгин Ибрахим месечна 35,00 лв. II-VI

            2.3 Стипендии за ученици без родител/и от 01.02.2019 г. до 31.08.2019 г.

Трите имена на ученика Вид на стипендията Размер Период на изплащане
1. Йорданка Мирославова Георгиева месечна 35,00 лв. II-VIII
2. Кремена Добринова Иванова месечна 35,00 лв. II-VIII

Заповедта да се обяви на видно място и да се публикува на интернет

страницата на училището.

         Събраната документация по отпускането на стипендиите да се съхранява от Хриска Делева – зам.директор.

         Препис от заповедта да се връчи на главния счетоводител на училището за начисляване на отпуснатите стипендии.

Катилиян Костадинов:________________

Директор на СУ „Цанко Б. Церковски“

ЗАПОВЕД

№ 1163-116/21.11.2018 г.

На основание чл.258, ал.1 от ЗПУО , чл. 12, ал.2 от ПМС № 328/21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование и протокол № 3/21.11.2018 г. на комисията по стипендиите, назначена със Заповед № 1074-27/26.09.2018 г. във връзка с по-късно подаване на документи за кандидатстване за стипендия

            І. ОТПУСКАМ стипендии за І-я срок на учебната 2018/2019 г.:

            1. Стипендии за  учениците от профилираното обучение:

            1.1 Стипендии за подпомагане на ученици без родител/и от 01.12.2018 г. до 31.01.2019 г.

Трите имена на ученика Вид на стипендията Размер Период на изплащане
1. Ибрям Бехчет Ашъм месечна 35,00 лв. ХІІ -І

            Заповедта да се обяви на видно място и да се публикува на интернет страницата на училището.

         Събраната документация по отпускането на стипендията да се съхранява от Хриска Делева – зам.директор.

         Препис от заповедта да се връчи на главния счетоводител на училището за начисляване на отпуснатите стипендии.

Катилиян Костадинов:________________

Директор на СУ „Цанко Б. Церковски“

ЗАПОВЕД

№ 1236-189/27.12.2018 г.

На основание чл.258, ал.1 от ЗПУО , чл. 12, ал.2 от ПМС № 328/21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование и протокол № 4/21.12.2018 г. на комисията по стипендиите, назначена със Заповед № 1074-27/26.09.2018 г.

            І. ОТПУСКАМ стипендии за І-я срок на учебната 2018/2019 г.:

            1. Стипендии за  учениците от профилираното обучение:

            1.1 Стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания от 01.01.2019 г. до 31.01.2019 г.

Трите имена на ученика Вид на стипендията Размер Период на изплащане
1. Серкан Вежди Сюлейман месечна 35,00 лв. І

            Заповедта да се обяви на видно място и да се публикува на интернет страницата на училището.

         Събраната документация по отпускането на стипендията да се съхранява от Хриска Делева – зам.директор.

         Препис от заповедта да се връчи на главния счетоводител на училището за начисляване на отпуснатите стипендии.

Катилиян Костадинов:________________

Директор на СУ „Цанко Б. Церковски“