Занимателна математика

Описание: Група се състои от ученици от 2 клас с добра математическа компетентност с цел повишаване мотивацията на учениците за учене. Стимулиране детската любознателност. Събуждане интереса към математиката и мястото и в света около нас чрез представянето и по забавен и достъпен начин. Формиране на математически представи и понятия по естествен и непринуден начин. Развиване наблюдателност, съобразителност, концентрация чрез решаване на занимателен задачи и участие в разнообразни математически игри.
Изисквания:
Продължителност на учебния час: 35 мин.,

Възраст от 2 до 2 клас, Брой часове: 28 на Година
Начална дата: 2/6/2019, Крайна дата: 5/31/2019
Брой ученици в група: 10,

Тематична подобласт: Приложна математика,

Тип: Дейност по интереси, Дата на публикуване: 1/21/2019

Ръководител: Светла Костадинова