Вътрешни правила за осигуряване на качеството на професионалното обучение и образование в СУ “Цанко Б. Церковски”