Външно оценяване – 4 клас – 2018 година

З А П О В Е Д

№ 790-454/16.04.2018 г.

 

 

На основание чл. 258,ал.1 от ЗПУО и Заповед № РД 09-5905/28.12.2017 г. на Министъра на образованието и науката, съгласно чл. 4, ал.6, т.2 от  Наредба № 3/15.04.2003 г. за системата за оценяване, във връзка със Заповед № РД09-4131 от 29.08.2017 г. на Министъра на образованието и науката за организацията и провеждането на национално външно оценяване за ІV клас през учебната 2017/2018 година

О П Р Е Д Е Л Я М:

І. Състава на следните комисии:

 1. Състава на училищната комисия за подготовка и провеждане на външното оценяване с учениците от ІV клас

Председател: Хриска Русева Делева – зам.директор на СУ „Цанко Б.Церковски”

Членове:    1. Силвия Методиева Георгиева –   учител;

 1. Даниела Тодорова Костадинова  –технически организатор.
 2. Училищната комисия за подготовка и провеждане на външното оценяване с учениците от ІV клас има следните задължения:

-организира дейностите, свързани с подготовката на залите за провеждане на изпитванията;

-разпределя местата на учениците в залите;

-размножава материалите за писмените работи на учениците;

-осигурява резерв от листове с редове за писане, подпечатани с печата на училището;

-при необходимост предлага на директора на училището промяна на седмичното разписание на учебните занятия за дните на изпитванията и отговаря за своевременното уведомяване на учениците за промяната.

 1. Училищна комисия за оценяване на писмените работи на учениците от външното оценяване по Български език и литература с учениците от ІV клас на 10.V.2018 г. :

Членове: 1.Славка Иванова Бозаджиева – начален учител в СУ „Цанко Б.Церковски” с. Никола Козлево;

2.Галя Цекова Колева – начален учител в СУ „Цанко Б.Церковски” с.Никола Козлево.

Техническо лице: Силвия Методиева Георгиева – учител в СУ „Цанко Б.Церковски” с.Никола Козлево.

Комисията да извърши проверка на писмените работи на учениците в учителската стая в сградата на І-ІV клас в срок от 10.V до 14.V.2018 г. Техническото лице в срок до 3 /три/ работни дни от провеждане на изпита в компютърния кабинет в сградата на І-ІV клас да въведе резултатите на учениците .

 1. Училищна комисия за оценяване на писмените работи на учениците от външното оценяване по Математика с учениците от ІV клас на 14.V.2018 г.

Членове: 1.Славка Иванова Бозаджиева – начален учител в СУ „Цанко Б.Церковски” с. Никола Козлево;

2.Галя Цекова Колева – начален учител в СУ „Цанко Б.Церковски” с.Никола Козлево.

Техническо лице: Силвия Методиева Георгиева – учител в СУ „Цанко Б.Церковски” с.Никола Козлево.

Комисията да извърши проверка на писмените работи на учениците в учителската стая в сградата на І-ІV клас в срок от 14.V до 16.V.2018 г. Техническото лице в срок до 3 /три/ работни дни от провеждане на изпита в компютърния кабинет в сградата на І-ІV клас да въведе резултатите на учениците .

 1. Училищна комисия за оценяване на писмените работи на учениците от външното оценяване по Човекът и природата с учениците от ІV клас на 16.V.2018 г.

Членове: 1.Славка Иванова Бозаджиева – начален учител в СУ „Цанко Б.Церковски” с. Никола Козлево;

2.Галя Цекова Колева –  начален учител в СУ „Цанко Б.Церковски” с.Никола Козлево.

Техническо лице: Силвия Методиева Георгиева – учител в СУ „Цанко Б.Церковски” с.Никола Козлево.

Комисията да извърши проверка на писмените работи на учениците в учителската стая в сградата на І-ІV клас в срок от 16.V до 17.V.2018 г. Техническото лице в срок до 3 /три/ работни дни от провеждане на изпита в компютърния кабинет в сградата на І-ІV клас да въведе резултатите на учениците .

 1. Училищна комисия за оценяване на писмените работи на учениците от външното оценяване по Човекът и обществото с учениците от ІV клас на 17.V.2018 г.

Членове: 1.Славка Иванова Бозаджиева – начален учител в СУ „Цанко Б.Церковски” с. Никола Козлево;

2.Галя Цекова Колева –  начален учител ЦДО в СУ „Цанко Б.Церковски” с.Никола Козлево.

Техническо лице: Силвия Методиева Георгиева – учител в СУ „Цанко Б.Церковски” с.Никола Козлево.

Комисията да извърши проверка на писмените работи на учениците в учителската стая в сградата на І-ІV клас в срок от 17.V до 18.V.2018 г. Техническото лице в срок до 3 /три/ работни дни от провеждане на изпита в компютърния кабинет в сградата на І-ІV клас да въведе резултатите на учениците .

 1. Писмените работи от националното външно оценяване на учениците от ІV клас се оценяват от един учител.
 2. Комисиите за оценяване на писмените работи имат следните задължения:

– Приемат с приемно-предавателен протокол от директора на училището писмените работи на учениците;

– След приключване на изпитването по съответния учебен предмет оценява писмените работи на учениците по критериите и изискванията, определени от МОН и вписва броя на точките върху писмената работа на ученика;

– Резултатите от националното външно оценяване се въвеждат в сайта http:// mon4.mon.bg до 3 работни дни от провеждане на съответното изпитване;

– По график определен от директора дава информация на учениците и родителите им за получените оценки от писмените работи;

– Непосредствено след приключване на оценяването предават писмените работи на учениците на директора с приемно-предавателен протокол.

ІІ. Квестори за провеждане на външното оценяване:

 1. Български език и литература на 10.V.2018 г.

Зала № 1:       1. Валентин Ангелов – учител ЦДО в СУ „Ц.Б.Церковски” с.Н.Козлево;

 1. Илиасе Али – учител ЦДО в СУ „Ц.Б.Церковски” с.Н.Козлево.

Зала № 2       1. Марияна Пантелеева – учител ЦДО в СУ „Ц.Б.Церковски” с.Н.Козлево;

 1.    Нежля Сабриева – учител ЦДО в СУ „Ц.Б.Церковски” с.Н.Козлево.

Коридор: Митка Иванова – ресурсен учител в СУ „Ц.Б.Церковски” с.Н.Козлево

 1. Математика на 14.05.2018 г.

Зала № 1:       1. Валентин Ангелов – учител ЦДО в СУ „Ц.Б.Церковски” с.Н.Козлево;

 1. Илиасе Али – учител ЦДО в СУ „Ц.Б.Церковски” с.Н.Козлево.

Зала № 2       1. Марияна Пантелеева – учител ЦДО в СУ „Ц.Б.Церковски” с.Н.Козлево;

 1.     Нежля Сабриева – учител ЦДО в СУ „Ц.Б.Церковски” с.Н.Козлево.

Коридор: Митка Иванова – ресурсен учител в СУ „Ц.Б.Церковски” с.Н.Козлево

 1. Човекът и природата на 16.05.2018 г.

Зала № 1:       1. Валентин Ангелов – учител ЦДО в СУ „Ц.Б.Церковски” с.Н.Козлево;

 1.    Илиасе Али – учител ЦДО в СУ „Ц.Б.Церковски” с.Н.Козлево.

Зала № 2        1. Марияна Пантелеева – учител ЦДО в СУ „Ц.Б.Церковски” с.Н.Козлево;

 1.     Нежля Сабриева – учител ЦДО в СУ „Ц.Б.Церковски” с.Н.Козлево.

Коридор: Митка Иванова – ресурсен учител в СУ „Ц.Б.Церковски” с.Н.Козлево

 1. Човекът и обществото на 17.05.2018 г.

Зала № 1:       1. Валентин Ангелов – учител ЦДО в СУ „Ц.Б.Церковски” с.Н.Козлево;

 1. Илиасе Али – учител ЦДО в СУ „Ц.Б.Церковски” с.Н.Козлево.

Зала № 2       1. Нежля Сабриева – учител ЦДО в СУ „Ц.Б.Церковски” с.Н.Козлево;

 1.     Марияна Пантелеева – учител ЦДО в СУ „Ц.Б.Церковски” с.Н.Козлево.

Коридор: Митка Иванова – ресурсен учител в СУ „Ц.Б.Церковски” с.Н.Козлево

 1. Квесторите на външното оценяване имат следните задължения:

– Следят за нормалното протичане на изпитванията и отговарят за здравето и живота на учениците през време на изпитванията;

– Преди началото на изпитването по съответния учебен предмет квесторите провеждат инструктаж;

– Определят местата на учениците, като осигуряват условия за самостоятелна и независима изява на компетентностите им;

– Непосредствено след приключването на определеното за изпитването време предават писмените работи на учениците на директора на училището с приемателно-предавателен протокол.

Училищната комисия да даде информация на ученици родители за получени оценки на писмените работи от изпитите на 28.V.2018 г.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Хриска Русева Делева – зам.директор.

ІІІ. Длъжностните лица упоменати в настоящата заповед  да се запознаят срещу подпис в срок до 18.04.2018 година.

 

Катилиян Костадинов:…./п/……

Директор на СУ „Цанко Б. Церковски”

 

ЗАПОЗНАТИ  СЪС  ЗАПОВЕДТА:

Хриска Делева    
Силвия Георгиева    
Даниела Костадинова    
Славка Бозаджиева    
Галя Колева    
Снежана Тодорова    
Валентин Ангелов    
Илиасе Али    
Нежля Сабриева    
Митка Иванова    
Марияна Пантелеева