ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

          

З А П О В Е Д

№ 1105-58/12.10.2018 г.

 

На основание чл. 258, ал.1 от ЗПУО във връзка с Решение № 472/09.07.2018 г. на МС и Протокол № 4 от 25.01.2018 г. на Педагогически съвет при СУ „Цанко Б.Церковски“ с. Никола Козлево

Н А Р Е Ж Д А М:

 

  1. Сформирам екип за осъществяване на иновативно обучение в СУ „Цанко Б.Церковски“ с.Никола Козлево в следния състав:

Председател: Емилия Минчева зам.директор в СУ „Ц.Б.Церковски“

Членове:     1. Силвия Георгиева – учител;

2.Недялка Радева – учител;

3.Рефат Хюсеин – учител;

4.Евгений Генчев – учител;

5.Ивелина Христова – учител;

6.Росина Йорданова – учител;

7.Сечгюл Халилова- учител.

  1. Същия да изготви план за работа и осъществяване дейностите за иновативно обучение на ученици от 8 клас, според заложеното по проекта.

С препис от заповедта екипа  да се запознае срещу подпис.

 

 

 

 

Катилиян Костадинов:/п/

Директор на СУ „Цанко Б.Церковски“

 

 

 

 

Wordpress Schneesturm направено от nksnow
Facebook login by WP-FB-AutoConnect